гр. Пловдив
ул. "Костаки Пеев" № 5
0899911404

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
Поискай оферта
Отзиви
Бисерка К.
мениджър,производство на детски играчки

” С нас са неотлъчно от проектирането и изграждането на работните места до ден днешен ”
Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност

 

През месец октомври 2011 г. стартира Схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.02 “БЕЗОПАСЕН ТРУД” по приоритетна ос 2 Повишаване на производителността и адаптивността на заетите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

» Схемата цели:

- подобряване на условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа;

- адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти;

- повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия.

 

СТМ „Здравен консулт" в екип с високо квалифицирани специалисти, с богат опит в проектните дейности и доказана професионална компетентност извършва:

- изготвяне на проектни предложения за кандидатстване по схемата;

- Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея;

- изготвяне на препоръчителен списък на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло /СРО/, по работни места/видове работа и длъжности;

- участие при избора на ЛПС/СРО в съответствие с нуждите на проекта;

- разработване и участие при прилагане на процедура за оценка на ЛПС/СРО.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ КАТО СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС. 

 

ПРОЕКТИ В РЕАЛИЗАЦИЯ http://fastenersbg.com/bg/catalogs/29.html

 

Вижте още:
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗБУТ 
ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО БЗР
КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗБУТ