гр. Пловдив
ул. "Костаки Пеев" № 5
0899911404

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
Поискай оферта
Отзиви
Иванка Б.
Собственик на фирма

” Ако искате да си спестите време, нерви и пари – работете с професионалисти като тях. ”
В календара са включени основните задължителни дейности по ЗБУТ, според изискванията на нормативната уредба.

Януари

 • Провеждане на периодичен инструктаж на работещите. Краен срок до 15.01.
 • Сформиране на комисия по трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека);
 • Определяне на работните места за трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека);
 • Подаване на информацията за определените места за трудоустрояване в НОИ и Агенция по заетостта. Краен срок до 31.01.

 • Определяне с поименен списък на подлежащите на задължително застраховане за риска “трудова злополука” за съответната година. Краен срок до 31.01.
 • Определяне на точките за контрол от акредитирана лаборатория на фактори на работната среда и оценка на ефективността на зануляване. Краен срок до 31.01.
 • Определяне на работещите, подлежащи на годишно обучение за поддържане на квалификация и/или правоспособност;

 • Изготвяне на годишен анализ за работата на отговорника по безопасност и здраве при работа за предходната година. Краен срок до 31.01.
 • Изготвяне на годишна програма за осигуряване на безопасност и здраве при работа;
 • Изготвяне на годишен план за работа на групата/комитета по условия на труд;
 • Провеждане на първото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд.

Февруари - Март

 • Начало на кампания: Изготвяне и подаване в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ.
 • Предоставяне на СТМ справки и копия от болнични листове за предходната година за изготвяне на годишен Анализ на временната неработоспособност. Краен срок до 20.03.

 • Провеждане на годишно обучение на ръководният персонал, лицето, провеждащо инструктажите на работещите, отговорникът по здраве и безопасност и членовете на групата/комитета по условия на труд; Препоръчителен срок до 31.03.
 • Актуализиране на планът за предотвратяване и ликвидиране на аварии и на планът за действия на личния състав при пожар или авария.
 • Проверка за годността на медикаменти и материалите за оказване на първа долекарска помощ в аптечка.

Април - Юни

 • Провеждане на периодичен инструктаж за второ тримесечие само на работещите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие; Краен срок до 15.04.
 • Изготвяне и подаване в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ. Краен срок до 30.04.
 • Провеждане на второто годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;

Юли - Септември

 • Провеждане на периодичен инструктаж за трето тримесечие само на работещите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие; Краен срок до 15.07.
 • Провеждане на периодичен инструктаж за второ полугодие само на работещите, за които периодичният инструктаж се провежда на два пъти годишно; Краен срок до 15.07.
 • Изготвяне и подаване в РЗИ на обобщен анализ на здравното състояние на работещите, на база предоставените болнични листове и справки за трудови злополуки, трудоустроени лица и др. през предходната година. Краен срок до 30.07.
 • Провеждане на третото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;

Октомври - Декември

 • Провеждане на периодичен инструктаж за четвърто тримесечие само на работещите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие; Краен срок до 15.10.
 • Провеждане на четвъртото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд.
 • Проиграване на плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии и плана за действия на личния състав при пожар или авария.
 • Подготовка за изготвяне на годишен анализ на дейността по осигуряване на ЗБУТ и планиране на дейностите за следващата година;

Забележка
По годишен график следва периодичността на следните дейности:
 • Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел. измервания.
 • Провеждане на обучение по първа долекарска помощ и пожарна и аварийна безопасност за лицата, включени в екипите за бързо реагиране в предприятията.
 • Контрол на изправността и годността на пожарогасителната техника.
 • Организиране и провеждане на периодични медицински прегледи на подлежащите работещи.

Вижте още:
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ
РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗБУТ
ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО БЗР