гр. Пловдив
ул. "Костаки Пеев" № 5
0899911404

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
Поискай оферта
Отзиви
Евдокия Ц.
специалист УЧР

” Готови да откликнат при решаване на всеки проблем. ”
Ред и начин за подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ:

Всички юридически и физически лица, които имат наети работещи, подават в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ ежегодно, в срок до 30 април, Декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. и Наредба №3 за формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ.

Декларацията се подава на хартиен и електронен носител или по електронен път, подписана от Работодателя или упълномощено лице с универсален електронен подпис.

Към декларацията се попълват и допълнителни приложения за отраслите - строителство, химическа промишленост и др. Подадената информация подлежи на проверка и последващи санкции при попълване на неверни данни, поради което изисква компетентно попълване. Подадената Декларация се вписва в публичен регистър, който се публикува на страницата на ИА „Главна инспекция по труда“ в интернет.

Вижте още:
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ
РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО БЗР
КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗБУТ