гр. Пловдив
ул. "Костаки Пеев" № 5
0899911404

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
актуално
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ
По схема „Безопасен труд” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА ЛПС
Съгласно изискванията на Наредба №3/2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗБУТ Попълване и/или подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ .
ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО БЗР
Съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането...
КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗБУТ
Срокове при организиране на дейностите по ЗБУТ в предприятията, съгласно основните законови изисквания...
Отзиви
Евдокия Ц.
специалист УЧР

” Готови да откликнат при решаване на всеки проблем. ”

С какво се занимаваме?

C консултиране и подпомагане на работодателите във всички аспекти за осигуряване на здраве и безопасност при работа и законосъобразното извършване на трудовата дейност.


Оценка и мониторинг на условията на труд

1. Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите.
2. Разработване на мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на установените рискове за здравето и безопасността на работещите.
3. Обучение на работещите за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазване на изискванията за безопасна работна практика.
4. Определяне на обхвата и периодичността на необходимите измервания за контрол на параметрите на работната среда и контрол на електробезопасността.

Наблюдение, оценка и анализ на здравното състояние на работещите

1. Определяне обхвата на предварителните медицинските прегледи и изследвания за преценка на годността на лицата, с оглед на здравното им състояние да изпълняват длъжността/професията, за която кандидатстват, съгласно Наредба № 3 от 1987г.
2. Изготвяне на заключение за пригодността на всеки кандидат да изпълнява съответния вид работа, въз основа на резултатите от предварителните медицински прегледи по образец на Наредба № 3 от 25.12.2008 г.
3. Определяне вида и честотата на периодичните медицински прегледите и изследвания на работещите, по длъжности.
4. Организиране на периодичните медицински прегледи и изследвания, с цел ранно откриване на изменения в организма на работещите в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес.
5. Изготвяне на заключения за пригодността на работещите да изпълняват дадения вид работа, въз основа на резултатите от проведените периодични медицински прегледи.
6. Създаване, водене и съхранение на здравни досиета на работещите.
7. Изготвяне на Анализ на резултатите от проведени периодични медицински прегледи на работещите.
8. Изготвяне на ежегоден Анализ на временната неработоспособност на работещите.
9. Изготвяне на ежегоден обобщен анализ на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд и др.

Обучения по здраве и безопасност при работа

1. Първоначално и периодично обучение на представителите на КУТ/ГУТ.
2. Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси; длъжностните лица по безопасност и здраве при работа; лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа.
3. Обучение на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място.

Консултации по здраве и безопасност при работа

1. Изпълнение функциите на "орган за безопасност и здраве", по договор, съгласно чл. 24, ал. 3 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд.
2. Подпомагане на работодателя при разработването и изпълнението на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
3. Съдействие след проверки от контролни органи и изпълнение на предписанията им.
4. Консултиране и подпомагане на комитетите и групите по условия на труд при осъществяване дейността им.
5. Даване на становище по приложимите в предприятието наредби във връзка с прилагането на КТ и ЗЗБУТ.
6. Участие в комисията за определяне на местата за трудоустроени, съгласно изискванията на чл.2 ал.2 от Наредбата за трудоустрояване.
7. Съдействие при разследване и деклариране на трудови злополуки и професионални заболявания.
8. Съдействие при организиране на измервания за контрол на параметрите на работната среда.

Изготвяне на вътрешно-фирмена документация

1. Изготвяне и актуализиране на вътрешно-фирмената документация по организация на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
2. Изготвяне и актуализиране на вътрешно-фирмената документация по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в обектите .
3. Изготвяне на документация по трудови правоотношения – Правилник за вътрешния трудов ред, Правила за организация на работната заплата, Длъжностни характеристики, графици за работа, присъствени форми и др.
4. Изготвяне на препоръчителен списък на личните предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло по работни места/видове работа и длъжности.
5. Разработване на физиологични режими на труд и почивка, съгласно Наредба № 15 от 31.05.1999г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.
Поискай оферта