гр. Пловдив
ул. "Костаки Пеев" № 5
0899911404

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
Поискай оферта
актуално
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ
По схема „Безопасен труд” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА ЛПС
Съгласно изискванията на Наредба №3/2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗБУТ Попълване и/или подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ .
ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО БЗР
Съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането...
КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗБУТ
Срокове при организиране на дейностите по ЗБУТ в предприятията, съгласно основните законови изисквания...
Отзиви
Иванка Б.
Собственик на фирма

” Ако искате да си спестите време, нерви и пари – работете с професионалисти като тях. ”
Служба по трудова медицина към "СТМ – Здравен консулт" ЕООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването през 2004 г. и пререгистрирана с Удостоверение №094-4/05.11.2018 г. съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 от 25.01.2008г.

Екипът на Службата по трудова медицина работи интензивно, задълбочено и отговорно в сферата на консултантската дейност по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

Дейността в "СТМ - Здравен консулт" ЕООД се извършва от медицински специалисти със специалност „Трудова медицина”, „Нервни“ и „Вътрешни болести“, инженери с квалификация и дългогодишен опит в областта на осигуряване на безопасност и здраве при работа, химици и др. специалисти.

Придобитите експертни познания и професионален опит са в резултат на работата с над 400 фирми в сферата на услугите и промишлеността, в т.ч.:
  • хранително-вкусова промишленост
  • дърводобивна и дървообработваща промишленост
  • шивашка и обувна промишленост
  • металообработване
  • хотелиерство и ресторантьорство
  • търговия
  • строителство
  • селско и горско стопанство
  • сухопътен транспорт
  • обслужващи дейности в областта на услугите и др.

Основната движеща сила на специалистите от службата е лоялността и честността в отношенията.